progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-06-05

Park Śląski Spółka Akcyjna

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Anna Stalmach

Tel.:

e-mail: anna.stalmach@parkslaski.pl

„Kompleksowa modernizacja drogi dojazdowej do Planetarium – Przebudowa parkingu dla autobusów przy Al. Planetarium w rejonie Planetarium Śląskiego na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz z wykonaniem remontu nawierzchni Al. Planetarium.”

PROCEEDINGS NO Z88/26958

Purchasing mode: Open tender

Signature of the case: 22/PN/RB/2024/AS

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Kompleksowa modernizacja drogi dojazdowej do Planetarium – Przebudowa parkingu dla autobusów przy Al. Planetarium w rejonie Planetarium Śląskiego na terenie Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie wraz z wykonaniem remontu nawierzchni Al. Planetarium.”
2. Zamówienie stanowi część zadania nr 1 – „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” oraz zadania nr 2 „Uregulowanie gospodarki wodnej” realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3. Zadanie, o którym mowa w ustępie 1 obejmuje wykonanie:
a) dokumentacji budowlanych wykonanych zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową i dokumentacją wprowadzającą dla inwestycji rozwiązania zamienne Zamawiającego,
b) dokumentacji powykonawczej.
4. Realizacja zadania obejmuje zakres prac opracowany na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji wprowadzającej dla inwestycji rozwiązania zamienne Zamawiającego przedstawionej szczegółowo w OPZ :
a) Etap I: przebudowę parkingu wraz z budową chodnika, tj. od 0,0 km do 0,15 km i w pierwszej kolejności oddanie do użytkowania,
b) Etap II: wykonanie remontu Al. Planetarium w pełnym zakresie wraz z chodnikiem od 0,15 km do 0,4 km i oddanie do użytkowania,
c) Etap III: dla celów rozbudowy stacji Planetarium kolei linowej Elka oraz budowy wiaduktu w ciągu Al. Planetarium, w km 0,4 do 0,6 km wykonanie właściwej podbudowy pod Al. Planetarium bez warstwy wierzchniej (bruku klinkierowego), a następnie dołożenie tymczasowej warstwy wierzchniej umożliwiającej dojazd do placów budowy stacji Planetarium kolei linowej Elka oraz wiaduktu w ciągu Al. Planetarium. Docelową warstwę wierzchnią jezdni wykonać w okresie kończącym termin przewidziany na realizację umowy, umożliwiającym jej terminowe zakończenie oraz przekazanie do użytkowania,
d) Etap IV: wybudowanie, zgodnie z projektem Zamawiającego, wodociągu DZ200 PE100 SDR 11 PN16 wraz z wymianą i podłączeniem do sieci hydrantów nadziemnych, podłączenie wszystkich odbiorców instalacji wodociągowej jak również kanalizacji deszczowej dla zadania oraz dodatkowo wybudowanie przyłącza wodociągowego DZ200 PE100 SDR 11 PN16 o długości ok. 580-600 mb wzdłuż strony północnej Al. Gwiazd od wpięcia do istniejącego wodociągu ø160 w rejonie obiektu Fundacja Park Śląski (GPS 50.287186, 18.983269) do zbiegu Al. Gwiazd i Al. Planetarium wraz z podłączonymi do przyłącza hydrantami nadziemnymi i podłączeniem wszystkich odbiorców oraz dostawa i zabudowa małej architektury,
e) Etap V: wymiana w rejonie budynku Szatni Zieleni (Rosarium) wraz z instalacją zasilającą YAKXS 5x35 mm2 w rurze osłonowej o długości ok. 120 mb 5 szt. lamp oświetlenia parkowego oraz wpięcie do istniejącego złącza kablowego. Wymiana w obu częściach Al. Targowej lamp oświetlenia parkowego (po 6 szt., w sumie 12 szt.) wraz z instalacją zasilającą YAKXS 5x35 mm2 o długości ok. 330 mb w rurze osłonowej oraz wpięcie do instalacji oświetlenia Al. Planetarium,. Kompletne, bez wad i uszkodzeń lampy pozyskać z demontażu na Al. Planetarium. Wymiana na Al. Sportowej wraz z instalacją zasilającą YAKXS 5x35 mm2 o długości ok. 330 mb w rurze osłonowej 9 szt. lamp oświetlenia parkowego oraz wpięcie do istniejącego złącza kablowego. Nowe kompletne lampy, zakupione przez Zamawiającego, dowieźć z magazynu oddalonego o ok. 2 km,
f) jednocześnie z realizacją etapu I, II, III: zdjęcie dotychczasowej nawierzchni z bruku klinkierowego dla danego etapu, oczyszczenie i spakowanie na palety, zabezpieczenie folią stretch oraz przewiezienie do magazynu Zamawiającego oddalonego do 2 km od miejsca inwestycji,
g) jednocześnie z realizacją etapu I, II, III: wyremontowanie/wybudowanie chodnika, wybudowanie przewidzianą dokumentacją projektową infrastruktury sieci oraz dostawa i zabudowa małej architektury, wymiana lamp oświetlenia parkowego 18 szt. i podłączenie do instalacji. Nowe kompletne lampy, zakupione przez Zamawiającego, dowieźć z magazynu oddalonego o ok. 1 km.
5. Zamawiający zastrzega, że w trakcie wykonywania robót określonych w pkt 4c), będą równolegle wykonywane roboty budowlane związane z rozbudową stacji Planetarium kolei linowej ELKA.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ z załącznikami (Załącznik nr 3 do SWZ).
7. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, którego zastosowanie będzie polegać na wykonaniu prac przy budowie infrastruktury kolei linowej Elka. Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę zabezpieczenia nawierzchni (wycenić jako oddzielną pozycję kosztorysu), z bruku klinkierowego, drogi wraz z chodnikiem w km 0,4 do 0,6 km poprzez ułożenie, dostarczonych przez Wykonawcę, drogowych płyt betonowych na podsypce z piasku na okres max. 24 miesięcy od uruchomienia opcji. Po tym okresie płyty betonowe należy zdemontować, a nawierzchnię oczyścić z piasku użytego do podsypki. Wykonanie robót opcjonalnych nie spowoduje utraty gwarancji wcześniej wykonanego remontu nawierzchni Al. Planetarium.
9. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...