progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-17

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Krzysztof Głowacki

Tel.:

e-mail: krzysztof.glowacki@parkslaski.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 września 2019 r. dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego podczas warsztatów międzynarodowych w dniach 30.09.2019 i 1.10.2019 r. w ramach wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2

PROCEEDINGS NO Z2/14056

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego/ kabinowego z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski podczas wizyty studyjnej (WS4) w ramach projektu „Urban Links2 Landscape”, akronim „UL2L” współfinansowanego z Programu Interreg Europe.

II. Zakres i realizacja zamówienia

Usługa obejmuje tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wg. poniższej specyfikacji:

1) Termin:

a) 30 września 2019r, w godzinach 11.00 – 16.00, miejsce: Kinoteatr Rialto, Katowice;

b) 1 października 2019r, w godzinach 8.45 – 11.00, miejsce: Muzeum Śląskie, Katowice;

2) Liczba uczestników: max 80 osób.

3) Rodzaj tłumaczenia: symultaniczne/kabinowe;

4) Wykonawca zapewni co najmniej jedną kabinę do tłumaczeń z pełnym wymaganym osprzętem, w tym odpowiednią ilością słuchawek bezprzewodowych dla uczestników oraz zapewni pełną obsługę techniczną zapewniającą odpowiednią jakość usługi;

5) Wykonawca zapewni dwóch tłumaczy skierowanych do realizacji zamówienia z biegłą znajomością języka angielskiego i z odpowiednim doświadczeniem w tłumaczeniu symultanicznym.

III. Wymagania wobec wykonawcy.

1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny do wykonania zmówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na zrealizowaniu tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski podczas forum/konferencji/warsztatów międzynarodowych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, Zamawiający żąda:

- przedstawienie wykazu głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia oraz załączenia dowodów czy zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje, tj. dwóch tłumaczy, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj:

dwoma tłumaczami z biegłą znajomością języka angielskiego, legitymującymi się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie tłumaczeń symultanicznych konferencji/spotkań/warsztatów o charakterze międzynarodowym w ilości co najmniej 2 - każdy z tłumaczy.

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, informacją o podstawie dysponowania oraz dokumentami poświadczającymi ich kwalifikacje i doświadczenie oraz czy usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły należytego wykonania usługi bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przesłać za pomocą platformy zakupowej www.parkslaski.logintrade.net do dnia  25.09.2019 r. (do godziny 10.00). Oferta musi zawierać:

· propozycję cenową dla usługi;

· dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie wykonawcy oraz kwalifikację i doświadczenie kadry skierowanej do wykonania zamówienia, tj. referencje, certyfikaty językowe itp.

V. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty cena brutto – 100%.

Cena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia, tj. koszty dojazdu, zapewnienia niezbędnego sprzętu, obsługi technicznej, ubezpieczenia itp.

VI. Dodatkowe Informacje:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi e-mailem Wykonawców, którzy w przewidzianym terminie, podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożyli ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo niewyłonienia oferty do realizacji, jeśli uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia lub ceny zaoferowane przez Wykonawców są wyższe niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

VII. Załączniki.

1) Agenda warsztatów;

2) Wzór wykazu osób;

3) Wzór wykazu usług.

Osoba uprawnione do kontaktów:

Krzysztof Głowacki krzysztof.glowacki@parkslaski.pl; tel. 666031512

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. usługa tłumaczenia 79540000-1 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. miejsce dostawy: wskazane w zapytaniu ofertowym

Questions regarding the proceedings "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 września 2019 r. dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego podczas warsztatów międzynarodowych w dniach 30.09.2019 i 1.10.2019 r. w ramach wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...