progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-17

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Kamila Okoń

Tel.:

e-mail: kamila.okon@parkslaski.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi transportowej dla 50 osób podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2 Landscape”, akronim: „UL2L” , współfinansowanym przez Program Interreg Europe.

PROCEEDINGS NO Z23/2222

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Order object:

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 16 września 2019 r.

dotyczące usługi transportowej dla 50 osób podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2 Landscape”, akronim: „UL2L” , współfinansowanym przez Program Interreg Europe.

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 50 osób podczas wizyty studyjnej (WS4)realizowanejw projekcie„Urban Likns2 Landscape”, akronim: „UL2L”,współfinansowanym przez Program InterregEurope. Wizyta odbędzie się w dniach01.10 – 02.10.2019 r.

Poniżej przedstawiono orientacyjną planowaną ilość kilometrów do przejechania podczas wizyty.

1 października 2019 r.

Godzina

Miejsce Z

Miejsce Do

Ilość kilometrów

10:50 (czasu polskiego)

ul. T. Dobrowolskiego 1

Katowice

u. Jana III Sobieskiego 53,

43-600 Jaworzno

ok. 35 km

13:15 (czasu polskiego)

Ul. Jana III Sobieskiego 53, 43-600 Jaworzno

Ul. Sosnowa 5,

43-190 Mikołów

ok. 57 km

16:15 (czasu polskiego)

Ul. Sosnowa 5,

43-190 Mikołów

Ul. Kardynała Augusta Hlonda 29, 41-712 Ruda Śląska

Ok. 26 km

18:30 (czasu polskie)

Ul. Kardynała Augusta Hlonda 29, 41-712 Ruda Śląska

Zamawiający wskaże miejsce po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Ok. 25 km

21:30 (czasu polskiego)

Zamawiający wskaże miejsce po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Ul. Dworcowa 9

40-012 Katowice

Ok. 10 km

2 października 2019 r.

9.00 (czasu polskiego)

Ul. Teatralna 10

40-003 Katowice

Ul. Maurycego Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze

Ok. 20 km

12:20 (czasu polskiego)

Ul. Maurycego Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze

Ul. Dworcowa 9

40-012 Katowice

Ok. 20 km

Zamawiający zastrzega, że powyższe terminy przewozu osób są orientacyjne. Ze względu na charakter przedsięwzięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu przewozu i odbioru uczestników wydarzenia.

II. Warunki udziału w postępowaniu: warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. Ogólne zobowiązania wykonawcy:

a) przewóz osób odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);

b) wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi polisę ubezpieczeniową przed wykonaniem usługi;

c) wykonawca zapewnia uczestnikom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

d) w cenę przejazdu wliczone będą: wszelkiego rodzaju opłaty drogowe, autostradowe, parkingowe itp.

e) kierowca wyjazdu zapewnia trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez organizatorów wyjazdu;

f) wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 30 minut;

g) zapewni kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie;

h) wykonawca zapewni środki transportu – autokary klimatyzowane, przystosowane do przewozu 50 osób.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Ofertę zawierającą:

a) pełną nazwę i adres oferenta;

b) cenę (PLN) brutto za całość przedmiotu zamówienia;

c) wskazanie osoby do kontaktu.

d) do ofert należy dołączyćlicencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2019 r. do godziny 14:00

V. Kryterium oceny ofert:

1. Cena brutto – 100%.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, spełniającą wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VI. Zastrzeżenie:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Koszty udziału w zapytaniu ofertowym, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia dokumentów w sytuacji gdy nie dołączy do ofert wymaganych dokumentów.

6. Płatność za usługę nastąpi w PLN, przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usługi.

V. Wymagania dotyczące Wykonawcy oraz oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – platforma zakupowa www.parkslaski.logintrade.net

Osoba do uprawniona do kontaktów:

Kamila Okoń – 666 031 512 ; kamila.okon@parkslaski.pl

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 60172000-4 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Questions regarding the proceedings "Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi transportowej dla 50 osób podczas wizyty studyjnej (WS4) realizowanej w projekcie „Urban Links2 Landscape”, akronim: „UL2L” , współfinansowanym przez Program Interreg Europe."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...