progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-23

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2

41-501 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6270012163

Contact person:

Mariusz Saweczko

Tel.:

e-mail: mariusz.saweczko@parkslaski.pl

Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń z zakreseu bezpieczeństwa i ergonimii stanowiska pracy w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

PROCEEDINGS NO Z55/2203

Purchasing mode: zapytanie o wartość szacunkową

Order object:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń z zakreseu bezpieczeństwa i ergonimii stanowiska pracy w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie". W ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji usługi.

I. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA DO WARSZTATÓW Z PROJEKTU

Doszkolenie pracowników poprzez praktyczne warsztaty ergonomiczne na stanowisku pracy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne z zakresu prawidłowych postaw układu szkieletowego przeprowadzane indywidualnie z poszczególnymi pracownikami. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników z zakresu ergonomii stanowiska pracy oraz możliwości wdrożenia zdrowych nawyków pracy biurowej w tym ćwiczeń na stanowiskach pracy.

Opis zadania szkoleniowego we wniosku o dofinansowanie:

1. (WPK058) Ergonomia pracy – pracownicy administracyjno-biurowi ( wraz ze szkoleniem zdrowia oczu).

Przewidywany czas każdego szkolenia powinien wynosić ok. 6 godzin (wraz z przerwami). Łącznie na pracownika przypadać będzie 6h szkolenia. Szkolenia przeprowadzone na terenie Spółki: Chorzów, Park Śląski, budynek Dyrekcji WPKiW.

Wykładowcy absolwenci kierunków medycznych fizjoterapeuci lub lekarze mogący udokumentować 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu w/w typów szkoleń. W grupie pracowników biurowych będzie absolwent kierunków medycznych, optometrysta, optyk, lub lekarz okulista przez około 1 godzinę zaangażowany a pozostałe 5 godzin fizjoterapeuta. Warunki zaliczenia szkolenia – obecność na szkoleniu potwierdzona na liście obecności i/lub uzyskaniem certyfikatu. Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje swoim zakresem tematycznym profilaktykę schorzeń kręgosłupa oraz oczu. Szkolenia będą się odbywać w grupach nie przekraczających 12 osób w grupie administracyjno biurowej łącznie będą 3 takie grupy. Szkolenia dla każdej z grup obejmować mają swoim zakresem część teoretyczną, praktyczną i materiały szkoleniowe. Zadaniem w ramach szkoleń będzie wskazanie istoty przestrzegania zasad ergonomii podczas pracy, pokazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w przyjmowanych postawach podczas pracy oraz wskazanie właściwych, najbardziej pożądanych postaw, pozycji podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy zostaną poinstruowani jak mogą sobie radzić z problemami i dolegliwościami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy i jak mogą ułatwić sobie wykonywanie obowiązków. Do oferty należy dostarczyć wykaz osób.

Warsztaty z ergonomii pracy pracowników administracyjno biurowych ( min 6h w tym 1 h profilaktyki oczu) powinny zawierać:

• analiza czynników ryzyka będących podstawą problemów zdrowotnych

• przedstawienie prawidłowego ustawienia wszystkich elementów stanowiska pracy

• korekcję sylwetki podczas pracy i reedukację postawy w tym zrozumienie źródła bólu, poznanie podstawowych wzorców ruchowych i sposobów eliminowania źródła bólu oraz pozbycia się problemów bólowych podczas wykonywania codziennych czynności

• teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeńtj. jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności w pozycji siedzącej lub stojącej

• naukę ćwiczeń wykonywanych w pracy -mobilizacja kręgosłupa podczas wykonywanej pracy, zwiększenie wachlarza bezbolesnych czynności dla „higieny kręgosłupa” oraz wykorzystanie aktywnej przerw od pracy.

• informacje dotyczące profilaktyki kręgosłupa

•pokaz i naukę ćwiczeń rozciągających, odprężających i oddechowych

• omówienie budowy I biomechaniki pracy kręgosłupa oraz obszary najbardziej narażone na przeciążenia

• Choroby kręgosłupa: przyczyny, objawy, zagrożenia. Złe nawyki I postawy I sposoby ich korygowania.

•Techniki automasażu.

•Profilaktykę wzroku ( min. 1h)- ( techniki prawidłowego czytania, pisania, oglądania telewizji , adaptacja ćwiczenia do pracy przy komputerze , gimnastykę oczu, ćwiczenia akomodacji, techniki relaksacyjne

2. (WPK059) Ergonomia pracy – pracownicy fizyczni

Przewidywany czas każdego szkolenia powinien wynosić ok. 5 godzin (wraz z przerwami). Łącznie będą 2 takie grupy składające się z pracowników zieleni oraz kolei linowej Elka. Szkolenia dla każdej z grup obejmować mają swoim zakresem część teoretyczną, praktyczną i materiały szkoleniowe. Szkolenia przeprowadzone będą na terenie naszej Spółki: Chorzów, Park Śląski, budynek Dyrekcji WPKiW. Wykładowcy absolwenci kierunków medycznych, fizjoterapeuci lub lekarze mogący udokumentować 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu w/w typów szkoleń. W grupie pracowników 5 godzin szkolenia przeprowadza fizjoterapeuta. Warunki zaliczenia szkolenia – obecność na szkoleniu potwierdzona na liście obecności i/lub uzyskaniem certyfikatu. Zadaniem w ramach szkoleń będzie wskazanie istoty przestrzegania zasad ergonomii podczas pracy, pokazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w przyjmowanych postawach podczas pracy oraz wskazanie właściwych, najbardziej pożądanych postaw, pozycji podczas wykonywania pracy. Podczas szkoleń pracownicy zostaną poinstruowani jak mogą sobie radzić z problemami i dolegliwościami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy i jak mogą ułatwić sobie wykonywanie obowiązków. Do oferty należy dostarczyć wykaz osób.

Warsztaty z ergonomii pracy pracowników fizycznych ( min 5h) powinny zawierać:

• analizę czynników ryzyka będących podstawą problemów zdrowotnych

• przedstawienie prawidłowego ustawienia wszystkich elementów stanowiska pracy

• korekcję sylwetki podczas pracy i reedukację postawy w tym zrozumienie źródła bólu, podstawowe wzorce ruchowe i sposób eliminowania źródła bólu oraz pozbycia się problemów bólowych podczas wykonywania codziennych czynności - wytrzymałe plecy i wykorzystanie aktywnej przerwy od pracy.

• teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń tj. jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności w pozycji siedzącej, przykucu lub stojącej

• naukę ćwiczeń wykonywanych w pracy -mobilizacja kręgosłupa podczas wykonywanej pracy, zwiększenie wachlarza bezbolesnych czynności dla „higieny kręgosłupa”.

•informacje dotyczące profilaktyki kręgosłupa w tym prawidłowe wzorce ruchowe, które wykorzystuje się podczas pracy z dodatkowym obciążeniem. Bezpieczne sposoby podnoszenia ciężarów nad głową, pchanie, ciągnięcie, schylanie się.

• eliminacja najczęściej popełnianych błędów i złych nawyków przy wprowadzaniu w ruch ciężaru, z którym się pracuje. Utrwalenie prawidłowych zachowań i znalezienie recepty na wyeliminowanie urazów.

• budowanie mobilności barków, bioder, wzmocnienie brzucha i nauka wykorzystywania odpowiednich partii mięśniowych Dostosowanie swoich możliwości do potrzeb i zaplanowanie programu wzmacniającego.

•pokaz i naukę ćwiczeń rozciągających, odprężających i oddechowych

• omówienie budowy I biomechaniki pracy kręgosłupa oraz obszary najbardziej narażone na przeciążenia

• Choroby kręgosłupa: przyczyny, objawy, zagrożenia. Złe nawyki I postawy I sposoby ich korygowania.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości poszczególnych warsztatów w przypadku powtórnej rekrutacji związanej z realizacją projektu.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wskaże terminy szkolenia na 5 dni przed przewidywanym terminem szkolenia.


 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.Projekt pn. Aktywizacja zawodowa poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkursOrder object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Ergonomia pracy - parcownicy administracyjnobiurowi (w raz ze szkoleniem z zakresu zdrowia oczu) 79632000-3 3 pieces % Read
2. Ergonomia pracy - parcownicy fizyczni 79632000-3 2 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Warunki określone w zapytaniu ofertowym

Questions regarding the proceedings "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń z zakreseu bezpieczeństwa i ergonimii stanowiska pracy w Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...